رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران

 شورای پژوهشی 

دکتر احسان گلکار (postdoc)

شورای پژوهشی

دکتر مریم منعمیان (postdoc)

 رزومه

ax 

دکتر پریسا قادری دانشمند (postdoc)

رزومه

ax 

دکتر ابراهیم نصر اصفهانی (postdoc)

 رزومه

پژوهشگر

مهندس علیرضا شیرانی (پژوهشگر ارشد)

کارشناس مرکز

مهندس مریم انصاریان (پژوهشگر)

پژوهشگر

مهندس صبا عجمی (پژوهشگر)

رزومه

پژوهشگر

مهندس مهرنوش نقابی (پژوهشگر)

رزومه