رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران

 ax 

دکتر ابراهیم نصر اصفهانی (postdoc)

 رزومه

 

تلفن: 

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش ، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 ax 

دکتر پریسا قادری دانشمند (postdoc)

رزومه

 

تلفن: 

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی