رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی

شورای پژوهشی

دکتر راحله کافیه (شورای پژوهشی

رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی ی 

 شورای پژوهشی

دکتر سعید کرمانی (شورای پژوهشی

 رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923861-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر زهرا امینی (شورای پژوهشی

رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923866-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 شورای پژوهشی

دکتر علیرضا ورد (شورای پژوهشی

 رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923859-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی  

شورای پژوهشی

دکتر علیرضا مهری دهنوی (شورای پژوهشی

رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923855-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا صحتی (شورای پژوهشی)

 رزومه 

 

تلفن: 37923854-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر احسان یزدیان (شورای پژوهشی)

رزومه

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

شورای پژوهشی

دکتر امین مهنام (شورای پژوهشی)

رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر مهناز اتحاد توکل (شورای پژوهشی)

 

تلفن: 37929074-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر فهیمه قاسمی (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923865-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی  

شورای پژوهشی

دکتر مجید برکتین (شورای پژوهشی)

 رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر محمد سعادت نیا (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر پیمان ادیبی (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر علیرضا دهقانی (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر علیرضا پیمان (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر ایمان ادیبی (شورای پژوهشی)

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر اردشیر طالبی (شورای پژوهشی)

 رزومه 

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی  

شورای پژوهشی

دکتر محمود سقایی (شورای پژوهشی)

رزومه 

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا اخلاقی (شورای پژوهشی)

رزومه 

سامانه علم سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا احمدزاده (شورای پژوهشی)

رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر سعید صدری (شورای پژوهشی)

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر حسین سعیدی (شورای پژوهشی)

 رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا یزدچی (شورای پژوهشی

رزومه 

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر علیرضا کریمیان (شورای پژوهشی)

رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 

ax

دکتر مریم ذکری (شورای پژوهشی)

رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر فرزانه شایق (شورای پژوهشی)

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

شورای پژوهشی

دکتر علی حسن زهرایی (شورای پژوهشی)

رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: misp@mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی