رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی رئیس و معاون پژوهشی مرکز

 

 

 

ax

 

دکتر حسین ربانی 

معرفی رییس مرکز

  رزومه

 

تلفن: 37923862-031

پست الکترونیک: h_rabbani@med.mui.ac.ir

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

ax

 

دکتر نسیم داداشی 

 معرفی معاون پژوهشی مرکز

 رزومه

 

تلفن: 37923872-031

پست الکترونیک: nm.dadashi@amt.mui.ac.ir

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

-