رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی رئیس و معاون پژوهشی مرکز

 

 

 

ax

 

دکتر حسین ربانی 

معرفی رییس مرکز

  رزومه

سامانه علم سنجی

تلفن: 37923862-031

پست الکترونیک: h_rabbani@med.mui.ac.ir

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

تصویر 1

 

دکتر مریم منعمیان 

معرفی معاون پژوهشی و هیئت علمی پژوهشی مرکز

 رزومه

سامانه علمی سنجی

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک: monemian@gmail.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

-