رفتن به محتوای اصلی
x

اعضا هیئت علمی

  

 

 

 

 ax

 

دکتر نسیم داداشی 

 معرفی معاون پژوهشی مرکز

 رزومه

 

پست الکترونیک: nm.dadashi@amt.mui.ac.ir

 

عضو هیئت علمی

 

دکتر فرناز صدیقین

معرفی معاون نیروی انسانی مرکز

رزومه

 

پست الکترونیک: f.sedighin@amt.mui.ac.ir

 

ax

 

دکتر محمد حسین وفایی

معرفی معاون فناوری مرکز

رزومه

 

پست الکترونیک: mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

ax

دکتر زهرا بهارلوئی

معرفی عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز

رزومه

 

پست الکترونیک:  zahra.bahar@res.mui.ac.ir 

ax

 

 

دکتر مریم منعمیان 

 رزومه