رفتن به محتوای اصلی
x

اعضا هیئت علمی

  

 

 

ax

 

دکتر محمد حسین وفایی

معرفی معاون فناوری مرکز

رزومه

 

تلفن: 37925254-031

پست الکترونیک: mh.vafaie@amt.mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی  

 

عضو هیئت علمی

 

دکتر فرناز صدیقین

معرفی معاون نیروی انسانی مرکز

رزومه

 

تلفن: 37925251-031

پست الکترونیک: f.sedighin@amt.mui.ac.ir

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 

ax

دکتر زهرا بهارلوئی

معرفی عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز

رزومه

 

تلفن: 37925257-031

پست الکترونیک:  zahra.bahar@res.mui.ac.ir 

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی 

 

ax

دکتر مریم منعمیان 

معرفی عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز

 رزومه

 

تلفن: 37925252-031

پست الکترونیک:  monemian@gmail.com

آدرس:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان آفرینش، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی