رفتن به محتوای اصلی
x

روند ارسال، تصویب و اتمام طرح

 

ثبت پروپوزال

ارسال یک نسخه تکمیل شده از فرم متقاضیان همکاری با مرکز تحقیقات به همراه رزومه به آدرس misp@mui.ac.ir

( ارسال رزومه علمی مجری یا مجریان به آدرس الکترونیکی مرکز درصورتی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیستند).

پس از انجام مصاحبه و تایید، ارسال نسخه ی پروپوزال به سایت پژوهشیار researches.mui.ac.ir

 

روند اتمام طرح:

1- ارسال مقاله منتج از طرح (به صورتی که اولین آدرس وابستگی نویسنده مسئول مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد) به همراه فرم ترجمان دانش 

2- بررسی مقاله در جلسه شورای پژوهشی مرکز و محاسبه درصد پرداختی از هزینه طرح براساس دستورالعمل اجرایی معاونت پژوهشی

3- ارسال مستندات اتمام طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

4- پرداخت باقیمانده هزینه طرح براساس صورتجلسه معاونت پژوهشی دانشگاه

5- affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا" به آدرس زیر باشد.

 

وابستگي سازماني به زبان فارسي

وابستگي سازماني به زبان انگليسي

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی، دانشکده فن­آوریهای نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

Medical Image and Signal Processing Research Center, School of Advanced Technologies in Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.