رفتن به محتوای اصلی
x

ثبت اختراع

دستگاه مقطع نگار همدوس نوري شبكيه با كنترل كيفيت همزمان تصاوير به صورت خودكار
شماره اظهارنامه : 140150140003003110
شماره ثبت : 108728
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1401/04/29
نام مالک/مالکین : مهنوش تاجميررياحي و حسين رباني خوراسگاني و زهرا اميني و دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان
نام مخترع/مخترعین : مهنوش تاجميررياحي و حسين رباني خوراسگاني و زهرا اميني
طبقه بندی بین المللی : A61B 1/00
وضعیت اعتبار اعتبار دارد

لینک اختراع ثبت شده در اداره ثبت اختراع