رفتن به محتوای اصلی
x

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک

دانلود بروشور

 

گروه پژوهشی بیوانفورماتیک به منظور پاسخگویی به نیازهای نرم افزاری محققین حوزه بیوتکنولوژی و ایمونولوژی با شرح وظایف زیر راه اندازی شده است:

 • ایجاد و توسعه مدلهای بیولوژیک
 • تحلیل رایانه ای داده های ژنوم های گیاهی و جانوری
 • تحلیل رایانه ای و برنامه ای داده های پروتئوم های گیاهی و جانوری
 • ایجاد ابزارها و زیرساختهای نرم افزاری در جهت اهداف پژوهشی مرکز
 • تولید نرم افزارهای کاربردی جهت ارائه به سایر محققین

 

پروژه های فعال گروه :

 1. تخمین دقیق میزان انرژی آزد شده در داکینگ ملکول-پروتئین با استفاده از یادگیری ماشین جهت استخراج نقشه اثر ترکیبات شیمیایی موثر ضد سرطان
 2.  شناسایی جایگاههای مستعد برهمکنش با دارو در ساختار پروتئین با استفاده از یادگیری عمیق
 3. استفاده از روشهای یادگیری ماشین بر مبنای گراف جهت تخمین دقیق خواص ترکیبات موثر در مهار رگزایی
 4. الگوریتم خوانش اعداد از تصویر صفحه نمایش وسایل خانگی برای نابینایان ( مجری طرح : خانم دکتر زهرا بهارلویی )

جهت همکاری و کسب اطلاعات بیشتر با خانم دکتر قاسمی تماس حاصل نمایید.

 

 

Selected Publications:

 • A Vaez, PJ van der Most, BP Prins, et al. “lodGWAS: a software package for genome-wide association analysis of biomarkers with a limit of detection”, Bioinformatics 2016, 32 (10), 1552-1554.
 • M Sehhati, A Mehridehnavi, H Rabbani, M Pourhossein, “Stable gene signature selection for prediction of breast cancer recurrence using joint mutual information”, IEEE/ACM Transaction on Computational Biology and Bioinformatics 2015; 12(6): 1440-1448.
 • F Ghasemi, A Mehri, J Pena-Garcia, et al. "improving activity prediction of adenosine A2B receptor antagonists by nonlinear models", IWBBIO 2015, Part II, LNCS 2015, 635-644.
 • E Saghapour, S Kermani, M Sehhati “A novel feature ranking method for prediction of cancer stages using proteomics data”, PLoS ONE 2017, 12(9): e0184203.
 • E Saghapour, M Sehhati, “Prediction of metastasis in advanced colorectal carcinomas using CGH data”, Journal of Theoretical Biology 2017, 429:116-123.
 • A Vaez, R Jansen, BP Prins, et al. “An in silico Post-GWAS Analysis of C-Reactive Protein Loci Suggests an Important Role for Interferons”, Circulation: Cardiovascular Genetics 2015.
 • A Juluri, F Ghasemi, H Perez-Sanchez, R N Murthy, N Murthy, "IONTOPHORESIS-Captisol-Enabled (TM) Lipophilic drug complex delivered transdermally by Iontophoresis" journal of Drug Development and Delivery, 2015.
 • M Sehhati, A Mehri Dehnavi, H Rabbani, S Haghjoo Javanmard, “Using protein interaction database and support vector machine to improve gene signatures for prediction of breast cancer recurrence”, Journal of Medical Signals and Sensors, 2013; 3(2): 87-93.
 • A Mehridehnavi, M Sehhati, H Rabbani, “Hybrid method for prediction of metastasis in breast cancer patients using gene expression signals”, Journal of Medical Signals and Sensors, 2013; 3(2): 79-86.
 • A Mehridehnavi, L Ziaei, “Minimal gene selection for classification and diagnosis prediction based on gene expression profile”, Advanced Biomedical Research, 2013; 2(2): 1-5.

 

ax