رفتن به محتوای اصلی
x

هسته پردازش داده های چشم

 

معرفی هسته چشم

ax

 

هدف: ارائه روش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای کمک به افزایش دقت در تشخیص بیماری های چشم در انواع تصاویر چشم

 • مدلسازی                
 • پیش پردازش
 • بخش بندی (segmentation)
 • طبقه بندی (classification)
 • تشخیص ناهنجاری
 • ارزیابی تقارن
 • رجیستریشن

 

نقشه راه

       

ax

​​​

 
 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع مدل کردن آماری ، هندسی و انرژی دیتا در انواع تصاویر چشم

 

 • . Jorjandi, Z. Amini, G. Plonka, H. Rabbani, “Statistical modeling of retinal optical coherence tomography using the Weibull mixture model,” Biomedical Optic Express, 2021
 • . Samieinasab, Z. Amini and H. Rabbani, "Multivariate Statistical Modeling of Retinal Optical Coherence Tomography,", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020
 • . Amini and H. Rabbani, "Statistical Modeling of Retinal Optical Coherence Tomography," IEEE Transactions on Medical Imaging, 2016
 • . Tajmirriahi, Z. Amini, A. Hamidi, A. Zam and H. Rabbani, "Modeling of Retinal Optical Coherence Tomography Based on Stochastic Differential Equations: Application to Denoising," IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021
 • . Monemian, H. Rabbani, “Mathematical analysis of texture indicators for the segmentation of optical coherence tomography images,” Optik, 2020
 • . Amini, H. Rabbani and I. Selesnick, "Sparse Domain Gaussianization for Multi-Variate Statistical Modeling of Retinal OCT Images," IEEE Transactions on Image Processing, 2020

 

 

 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع آماده سازی تصویر از طریق کاهش نویز، بهبود کنتراست و ... برای پردازش های اصلی

 

 •  Ezhei, G. Plonka, and H. Rabbani, "Retinal optical coherence tomography image analysis by a restricted Boltzmann machine," Biomedical Optic Express, 2022.
 •  Esmaeili, A. M. Dehnavi, F. Hajizadeh, H. Rabbani, "Three-dimensional curvelet-based dictionary learning for speckle noise removal of optical coherence tomography," Biomedical Optic Express, 2020.
 •  Kafieh, H. Rabbani and G. Unal, "Bandlets on Oriented Graphs: Application to Medical Image Enhancement," IEEE Access, 2019.
 • Tajmirriahi, R. Kafieh, Z. Amini and H. Rabbani, "A Lightweight Mimic Convolutional Auto-Encoder for Denoising Retinal Optical Coherence Tomography Images," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021.
 • Amini, H. Rabbani, “Optical coherence tomography image de-noising using Gaussianization transform,” Journal of Biomedical Optics, 2017.

 

 

 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع تعیین مرز لایه های شبکیه یا مرز ناهنجاریهای شبکیه

 

 • M. Montazerin, Z. Sajjadifar, E. Khalili Pour, et al. ”Livelayer: a semi-automatic software program for segmentation of layers and diabetic macular edema in optical coherence tomography images,” Scientific Reports, 2021.
 • A. Rashno, B. Nazari, D. D. Koozekanani, P. M. Drayna, S. Sadri, H. Rabbani, K. K. Parhi, “Fully-automated segmentation of fluid regions in exudative age-related macular degeneration subjects: Kernel graph cut in neutrosophic domain,” PLOS ONE, 2017.
 • R. Kafieh, S. Rakhshani, J. Hogg, R. A. Lawson, N. Pavese, W. Innes, et al. “A robust, flexible retinal segmentation algorithm designed to handle neuro-degenerative disease pathology (NDD-SEG),” Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2022.
 •  
 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع دسته بندی تصاویر بر اساس معیارهای مختلف

 

 • L. Huang, X. He, L. Fang, H. Rabbani and X. Chen, "Automatic Classification of Retinal Optical Coherence Tomography Images With Layer Guided Convolutional Neural Network," IEEE Signal Processing Letters, 2019.
 • L. Fang, C. Wang, S. Li, H. Rabbani, X. Chen and Z. Liu, "Attention to Lesion: Lesion-Aware Convolutional Neural Network for Retinal Optical Coherence Tomography Image Classification," IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019.
 • R. Rasti, H. Rabbani, A. Mehridehnavi and F. Hajizadeh, "Macular OCT Classification Using a Multi-Scale Convolutional Neural Network Ensemble," IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018.
 • L. Fang, C. Wang, S. Li, J. Yan, X. Chen, H. Rabbani, “Automatic classification of retinal three-dimensional optical coherence tomography images using principal component analysis network with composite kernels,” Journal of Biomedical Optics, 2017.
 • E. Mousavi, R. Kafieh, H. Rabbani, “Classification of dry age-related macular degeneration and diabetic macular edema from optical coherence tomography images using dictionary learning,” IET image processing, 2020.
   
 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع تشخیص ناهنجاری ها در تصاویر OCT و فندوس

 

 • L. Fang, C. Wang, S. Li, H. Rabbani, X. Chen and Z. Liu, "Attention to Lesion: Lesion-Aware Convolutional Neural Network for Retinal Optical Coherence Tomography Image Classification," IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019.
 • M. Monemian, H. Rabbani, “Red-lesion extraction in retinal fundus images by directional intensity changes’ analysis,” Scientific Reports, 2021. 
 • M. Monemian, H. Rabbani, “Directional analysis of intensity changes for determining the existence of cyst in optical coherence tomography images,” Scientific Reports, 2022.

 

 

 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع بررسی تقارن بین تصاویر مختلف چشم چپ و راست
 • M. Mokhtari, H. Rabbani, A. M. Dehnavi, R. Kafieh, M. R. Akhlaghi, M. Pourazizi, L. Fang, “Local comparison of cup to disc ratio in right and left eyes based on fusion of color fundus images and OCT B-scans,” Information Fusion, 2019.
 • T. Mahmoudi, R. Kafieh, H. Rabbani, “Evaluation of asymmetry in right and left eyes of normal individuals using extracted features from optical coherence tomography and fundus images,” Journal of Medical Signals and Sensors, 2020.

 

 • مقالات چاپ شده در مرکز مرتبط با موضوع رجیستریشن

 

 • E. Golkar, H. Rabbani, and A. Dehghani, "Hybrid registration of retinal fluorescein angiography and optical coherence tomography images of patients with diabetic retinopathy," Biomedical Optic Express, 2021.
 • R. Almasi, A. Vafaei, Z. Ghasemi, M. R. Ommani, A. R. Dehghani, H. Rabbani, “Registration of fluorescein angiography and optical coherence tomography images of curved retina via scanning laser ophthalmoscopy photographs,” Biomedical Optic Express, 2020.

 

 

 • تمرکز بر تصاویر OCT A (برنامه های آتی مرکز)

 

 •  Hojati, R. Kafieh, P. Fardafshari, M. Aghsaei Fard, H. Fouladi, “A MATLAB package for automatic extraction of flow index in OCT-A images by intelligent vessel manipulation,” SoftwareX, 2020.
 • پروژه های جاری

•تشخیص بیماری DR و تعیین شدت آن

•بررسی تقارن چشم چپ و راست

•جمع آوری دیتاست های لازم از سراسر کشور و خارج از کشور

 

   
 • OCT data and color fundus images of left and right eyes of 50 healthy persons
 • Fundus fluorescein angiogram photographs of diabetic patients
 • Fundus fluorescein angiogram photographs and color fundus images of diabetic retinopathy
 • Color fundus images of healthy persons and patients with diabetic retinopathy
 • Database of 22 retinal images for the purpose of vessel-based registration of fundus and OCT projection images of retina
 • Dataset for OCT classification (50 Normal, 48 AMD & 50 DME)
 • ONH-based OCT of 7 healthy and 7 Glaucoma data captured by Heidelberg Spectralis

 

 

نرم افزارهای تولید شده

 • نرم افزار تشخیص لکه های قرمز از تصاویر فندوس و رجیستریشن آنها

 

ax

 

 • نرم افزار تشخیص OCT B-scan های حاوی کیست
  ax          

 

جلسات هسته چشم:

جلسات هسته چشم چهارشنبه هرهفته ساعت 9 صبح به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.

دانلود فایل جلسه اول:  30 شهریور

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-37925252 تماس حاصل فرمایید.