رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش تصاویر چشم پزشکی

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-02-01

استفاده از شبکه های Dynamic Bayesian Network (DBN) در مدلسازی تصاویر OCT

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-02-02

مدلسازی آماری تصاویر EDI-OCT

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-02-03

حذف نویز تصاویر OCT با استفاده از روشهای یادگیری عمیق

دکتر امینی / دکتر کافیه

zahraamini64@yahoo.com.au

 

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-02-04

محاسبه تابع گوسی ساز و مدل آماری در دادگان سه بعدی OCT

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-02-05

استفاده از روشهای تخمین بهبود یافته جهت ارتقای مدل آماری مورد استفاده در تصاویر OCT

دکتر امینی

zahraamini64@yahoo.com.au

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مهندسی برق/ کامپیوتر/ مهندسی پزشکی

 

MISP-02-06

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای بخش بندی لایه ها در EDI OCT

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-07

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای حذف نویز داده های OCT

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-08

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای ایجاد داده های ساختگی OCT

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-09

مقایسه OCT چشم چپ و راست در بیماران دیابتی / بیماران مبتلا به گلوکوم

دکتر ربانی-دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-10

 

تفکیک داده های بیماران ام اس از ان ام او بر اساس داده های MRI و OCT با روش های آموزش عمیق

 

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

2

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-11

استخراج مناطق دارای کیست از داده های OCT در بیماران MS و NMO

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-12

استخراج اطلاعات رگ از داده های SLO در بیماران MS و NMO

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-13

استخراج ویژگی از داده های OCTA در بیماران MS و NMO

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-14

بخش بندی اتوماتیک MS Lesion در داده های MRI

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-15

محاسبه میزان آتروفی در اثر بیماری MS در داده های MRI

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-16

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای رجیستر کردن تصاویر enface و OCT

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-17

کلاس بندی رگ های شبکیه به سرخرگ و سیاهرگ بر روی تصاویر SLO و با استفاده از روشهای آموزش عمیق

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-18

کلاس بندی تصاویر فوندوس افراد سالم و دیابتی و استخراج ROI با استفاده از روشهای آموزش عمیق

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-19

تهیه دیتابیس OCT از بیماران مبتلا به آلزایمر و MCI

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-20

استفاده از روشهای آموزش عمیق برای بخش بندی تصاویر سفالومتری دندان

دکتر کافیه

r_kafieh@yahoo.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی

 

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-21

استفاده از روشهای PDE و مدلسازی آماری در DBPD

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-22

سوپررزولوشن تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای مبتنی بر تبدیل ویولت مختلط 3 بعدی

دکتر ربانی-دکتر کافیه

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-23

سوپررزولوشن تصاویر OCT با استفاده از گوسی سازی و مدل مخلوط چند متغیره

دکتر ربانی-دکتر امینی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-24

استفاده از MCA در مدلسازی و طبقه بندی تصاویر چشم (fundus & OCT)

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-25

مدلسازی و کلاسیفیکیشن تصاویر چشم (fundus & OCT) با استفاده از توابع پایه اپتیمم و آموزش کتابخانه ای

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-26

بدست آوردن شبکهX-let scattering  بهینه به منظور بخش بندی تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-27

آنالیز و تشخیص اتوماتیک میکروآنرویسم در تصاویر OCT با استفاده از آموزش کتابخانه ای نوارهای استخراجی

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-28

آنالیز leakage در تصاویر OCT بیماران DME  بر اساس اطلاعات FA با استفاده از channel/spatial attention  چندمقیاسی

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-29

تشخیص اتوماتیک Foci در تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-30

بدست آوردن پایه های بهینه لایه های OCT با استفاده از MCA

 

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-31

بدست آوردن شبکهX-let scattering  بهینه برای طبقه بندی تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-32

بدست آوردن ترکیب بهینه یادگیری کتابخانه ای عمیق با هدف طبقه بندی تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-33

استفاده از مدل مخلوط در GAN برای کاهش نویز تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-34

رجیستر کردن تصاویر OCTA و FA شبکیه بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی

دکتر ربانی-دکتر دهقانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-35

پردازش تصاویر Wide-field OCTA

دکتر ربانی-دکتر پورعزیزی

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-36

ایجاد پایگاه داده مولتی سنتر OCTA

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

3

پزشکی/کارشناسی/کارشناسی ارشد

پزشکی ، مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-37

تلفیق اطلاعات ERG و  OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-38

طبقه بندی داده های SS-OCT با استفاده از یادگیری عمیق

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-39

مدلسازی اتمی تصاویر دوبعدی و سه‌بعدی OCT با استفاده از روش یادگیری واژه‌نامه

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-40

شناسایی، بخش‌بندی و افتراق نواحی سیال در تصاویر OCT شبکیه در بیماران دیابتی به کمک یادگیری عمیق

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-41

ساخت نرم افزار کنترل کیفیت و طبقه بندی تصاویر SS-OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-02-42

استفاده از SDE در  آنالیز زمان فرکانس تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

پردازش تصاویر چشم پزشکی

1

کارشناسی ارشد/ دکترا

کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی

 

MISP-02-43 تشخیص hyperreflective foci از روی تصاویر oct با روش های مبتنی بر texture

دکتر منعمیان

monemian@gmail.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی 1 کارشناسی ارشد/ دکترا کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی  
MISP-02-43  تشخیص و مکان یابی کیست در تصاویر oct با کمک hidden markov model

دکتر منعمیان

monemian@gmail.com

پردازش تصاویر چشم پزشکی 1 کارشناسی ارشد/ دکترا کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی  
MISP-02-44 تشخیص بیماری های چشم با استفاده از تبدیل موجک پراکنده و فیلتر مناسب

دکتر بهارلویی

zahra.bahar@res.mui.ac.ir

پردازش تصاویر چشم پزشکی 1 کارشناسی ارشد/ دکترا کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی