رفتن به محتوای اصلی
x

پردازش تصاویر میکروسکوپی

 پردازش تصاویر میکروسکوپی         

دانلود بروشور

 

مدیر هسته

دکتر اردشیر طالبی- دکتر حسین ربانی

دبیر هسته

مهندس امید صراف زاده

اعضای هسته

دکتر علیرضا ورد- مهندس نیلوفر طیفوری- مهندس ماریا فرهی- مهندس زهرا سعیدی- مهندس منیره شیخ حسینی- مهندس محمدرضا مومن زاده

مکان تشکیل جلسات

دفتردانشکده فناوریهای نوین پزشکی

زمان تشکیل جلسات

یکشنبه ها- ساعت 9 تا 12

آدرس اینترنتی گروه

http://sites.google.com/site/microscopicimageana

http://tech.groups.yahoo.com/group/MicroscopicImageAnalysis_Group

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با آقای دکتر ربانی و یا آقای مهندس صراف زاده ( دانشجوی دکتری) تماس حاصل نمایید.

Selected Publications:

  • Sarrafzadeh O, Rabbani H, Mehri Dehnavi A, Talebi A. Analyzing features by SWLDA for the classification of HEp-2 cell images using GMM. Pattern Recognition Letters. 2016.
  • Sheikhhosseini M1, Rabbani H, Zekri M, Talebi A.‎ “Automatic diagnosis of malaria based on complete circle-ellipse fitting search algorithm” J Microsc.‎, 252(3)‎:189-203, 2013.‎
  • Farahi, A.‎, Talebi, A.‎, Rabbani, H.‎,“Automated border extraction of Leishman bodies in bone marrow samples from patients with visceral leishmaniasis”, Journal of Isfahan Medical School, 32(286)‎, 2014.‎
  • Sarrafzadeh O, Dehnavi AM. Nucleus and cytoplasm segmentation in microscopic images using K-means clustering and region growing. Adv Biomed Res . Medknow Publications; 2015

 

 

ax