رفتن به محتوای اصلی
x

مدلسازی ریاضی داده پزشکی

کد

نام طرح

مدیر طرح / ایمیل

کمیته تخصصی

تعداد افراد

مقطع تحصیلی

رشته/گرایش

شرایط مورد نظر در صورت وجود

MISP-09-01

مدلسازی هندسی تصاویر سه بعدی OCT  (مدل ساختگی - مدل انرژی)

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

مدلسازی ریاضی داده پزشکی

1

ارشد/ دکترا

مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر

 

MISP-09-02 استفاده از MCA در آموزش کتابخانه ای تصاویر OCT

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

مدلسازی ریاضی داده پزشکی 1 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر  
MISP-09-03 تولید تصاویر oct با استفاده از مدل مخلوط در Variational Auto Encoder

دکتر ربانی

rabbani.h@ieee.org

مدلسازی ریاضی داده پزشکی 1 ارشد/ دکترا مهندسی پزشکی ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر