بیوانفورماتیک

دانلود بروشور

اطلاعات بیشتر

گروه پژوهشی بیوانفورماتیک به منظور پاسخگویی به نیازهای نرم افزاری محققین حوزه بیوتکنولوژی و ایمونولوژی با شرح وظایف زیر راه اندازی شده است:

ایجاد و توسعه مدلهای بیولوژیک

تحلیل رایانه ای داده های ژنوم های گیاهی و جانوری

تحلیل رایانه ای و برنامه ای داده های پروتئوم های گیاهی و جانوری

ایجاد ابزارها و زیرساختهای نرم افزاری در جهت اهداف پژوهشی مرکز

تولید نرم افزارهای کاربردی جهت ارائه به سایر محققین

 

Selected Publications:

 • A Vaez, PJ van der Most, BP Prins, et al.‎ “lodGWAS: a software package for genome-wide association analysis of biomarkers with a limit of detection”, Bioinformatics 2016, 32 (10)‎, 1552-1554.‎
 • M Sehhati, A Mehridehnavi, H Rabbani, M Pourhossein, “Stable gene signature selection for prediction of breast cancer recurrence using joint mutual information”, IEEE/ACM Transaction on Computational Biology and Bioinformatics 2015;‎ 12(6)‎: 1440-1448.‎
 • F Ghasemi, A Mehri, J Pena-Garcia, et al.‎ "improving activity prediction of adenosine A2B receptor antagonists by nonlinear models", IWBBIO 2015, Part II, LNCS 2015, 635-644.‎
 • E Saghapour, S Kermani, M Sehhati “A novel feature ranking method for prediction of cancer stages using proteomics data”, PLoS ONE 2017, 12(9)‎: e0184203.‎
 • E Saghapour, M Sehhati, “Prediction of metastasis in advanced colorectal carcinomas using CGH data”, Journal of Theoretical Biology 2017, 429:116-123.‎
 • A Vaez, R Jansen, BP Prins, et al.‎ “An in silico Post-GWAS Analysis of C-Reactive Protein Loci Suggests an Important Role for Interferons”, Circulation: Cardiovascular Genetics 2015.‎
 • A Juluri, F Ghasemi, H Perez-Sanchez, R N Murthy, N Murthy, "IONTOPHORESIS-Captisol-Enabled (TM) Lipophilic drug complex delivered transdermally by Iontophoresis" journal of Drug Development and Delivery, 2015.‎
 • M Sehhati, A Mehri Dehnavi, H Rabbani, S Haghjoo Javanmard, “Using protein interaction database and support vector machine to improve gene signatures for prediction of breast cancer recurrence”, Journal of Medical Signals and Sensors, 2013;‎ 3(2)‎: 87-93.‎
 • A Mehridehnavi, M Sehhati, H Rabbani, “Hybrid method for prediction of metastasis in breast cancer patients using gene expression signals”, Journal of Medical Signals and Sensors, 2013;‎ 3(2)‎: 79-86.‎
 • A Mehridehnavi, L Ziaei, “Minimal gene selection for classification and diagnosis prediction based on gene expression profile”, Advanced Biomedical Research, 2013;‎ 2(2)‎: 1-5.‎

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

 • Total Visitors: 118506