شرايط ارسال و پذيرش مقالات:

مقالات بايستي حاوي آخرين يافته هاي علمي محققين در زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشكی بوده ، قبلاً در هيچ مجله يا كنفرانس ديگري چاپ يا ارائه نشده باشند و همچنين در شرايط چاپ يا داوري در جاي ديگري نباشد  .مقالات مروري مورد قبول نخواهد بود.

مقالات به صورت انگليسي پذيرفته مي شوند.

 برای ارسال مقاله، کافی است فایل آن را در آدرس الکترونیکی  http://www.journalonweb.com/jmss با استفاده از منویNew Manuscript Submit، بارگذاری (آپلود) کنید.

 نشاني دبيرخانه مجله: اصفهان، دروازه شیراز، هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی دانشگاه، روبروی ساختمان شماره ۴، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی.

 

کدپستی : ۸۱۷۴۵۳۱۹

تلفن:   ۷۹۲۲۳۶۲   و  ۶۶۹۱۲۲۴- ۰۳۱۱