صاحب امتیاز:

مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصویر پزشکی

 مدیر مسئول:

دکتر علیرضا مهری دهنوی(گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

سردبیر:

دکتر حسین ربانی  (گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

شورای نویسندگان:

دکتر محمود سقایی(استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر حسین ربانی  (استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر مژگان مختاری (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر سعید صدری (دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان(

دکتر حسین سعیدی (دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان(

دکتر مجید محمد بیگی (استادیار دانشگاه اصفهان(

دکتر علیرضا مهری دهنوی(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر محمد حسن مرادی (دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

دکتر کیوان جباری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 دکتر علی معینی( دانشگاه هاروارد)

دکتر رضا نظافت( دانشگاه NIH)

دکتر زهرا کاظم موسوی ( دانشگاه مانیتوبا کانادا )

دکتر برایان لیتگو ( دانشگاه موناش استرالیا )

دکتر حمیدرضا سلیقه راد (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مدیر اجرایی    :

مهندس مرضیه گلاب بخش

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت:  MISP Linkedin                                  https://misp.mui.ac.ir

ایمیل:   misp@mui.ac.ir                            

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 118477