اساس نامه مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی