تلفن :

                ۰۳۱-۳۶۶۹۱۲۲۴            

    ۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۷

      ۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۸   

ایمیل:   misp@mui.ac.ir

آدرس: دانشگاه علوم پرشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان

 مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

صندوق پستی: ۸۱۷۴۵۳۱۹