رسالت (Mission)

ایجاد بستر و فضاي مناسب براي محققین جهت انجام تحقیقات بنیادي، کاربردي، بین رشته اي و برقراري ارتباط فعال با جامعه پژوهش و فناوري کشور و بین الملل به منظور مشارکت در  توسعه و بهبود سلامت جامعه

 

دور نما (Vision)

بهره گیري از توان و استعدادهاي بالفعل و بالقوه محققین در تحقیقات در حوزه پردازش داده هاي پزشکی و استخراج اطلاعات مفید از سیگنالها، تصاویر و دیگر داده هاي پزشکی و ایجاد بستر پژوهشی مناسب براي همه محققین علاقمند به فعالیت در حوزه علوم بین رشته اي مرتبط بنحوي که بتوان به مجموعه اي مولد در تربیت نیروي پژوهشی ثروت آفرین در علوم بین رشته اي مرتبط تبدیل شود.

 

ارزش ها (Values)

۱-ارج نهادن به جايگاه والاي محقق و تحقيق

۲-عدالت

۳-رعايت موازين شرعي و اصول اخلاقي در پژوهش

۴-جلب مشارکت محققین رشته های مرتبط

۵-ارتباطات پژوهشی فرامرزی  

۶-ارج نهادن به خلاقيت و نو آوري

۷-تلاش برای انتقال و کاربردی نمودن علوم مهندسی در حوزه های سلامت

۸-كار گروهي

 

اهداف کلان (Goals)

G1:توسعه زير ساختار مناسب پژوهشي ومنابع انسانی پژوهشی در زمینه تحقیقات

G2: ارتقاء کمیت و کیفیت پژوهش در زمینه تحقیقات

G3: ارتقاء مشارکت برون سازمانی در زمینه تحقیقات

G4: كاربردي كردن پژوهشها

 

Description: C:\Users\Signal\Desktop\G1_5.jpg

Description: C:\Users\Signal\Desktop\ggg.jpg

Description: C:\Users\Signal\Desktop\G3_0.jpg

Description: C:\Users\Signal\Desktop\G4_0.jpg