روند تصویب طرح

  1. ارسال به داور جهت کارشناسی طرح
  2. اخذ نظریات وی و انجام اصلاحات توسط مجری در صورت بیان ایرادات توسط داور
  3. ارسال به شورای پژوهشی جهت تصویب یا رد طرح
  4. عقد قرارداد با مجری در صورت تصویب طرح در شورا در مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
  5. ارسال پروپوزال مصوب به مدیریت پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری توسط مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی جهت دریافت کد طرح
  6. اعلام تصویب طرح به مجری