فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط به پاییز سال ۱۳۹۸

  • د, ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ - ۱۱:۰۵
فارسی

 فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط به پاییز سال ۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل اعلام می شود.

 

متن نامه فراخوان

اولویت های پژوهشی دانشگاه