کارگاه های برگزار شده

 

                 اسلاید بخش اول                 اسلاید بخش دوم                    اسلاید بخش سوم

              اسلایدها:         آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن با تاکید بر ثبت اختراع داخلی              از ایده تا ثروت

  • فایل سخنرانی آقای دکتر پیکری " Characterization of Ultrasound Elevation Beamwidth Artefacts for Brachytherapy Needle Insertion "   

                       قسمت 1                  قسمت 2                    قسمت 3

  • فایل سخنرانی دکتر علیرضا ورد  تحت عنوان " آشنائی با مدل های کانتورفعال برای بخش بندی تصویر"           دانلود

 

      کارگاه های  برگزار شده در دانشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی

 

سمینارها

 

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120706