فراخوان های فعال مرکز

 

دعوت به همکاری با مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

 هیئت علمی (در زمان اعلام فراخوان ها فعال می شود)

POSTDOC POSITION

BIOMEDICAL ENGINEERING SUMMER INTERNSHIP PROGRAM

 

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 33447