روند ارسال، تصویب و اتمام طرح

 

ثبت پروپوزال

ارسال یک نسخه تکمیل شده از فرم متقاضیان همکاری با مرکز تحقیقات به همراه رزومه به آدرس misp@mui.ac.ir

ارسال رزومه علمی مجری یا مجریان به آدرس الکترونیکی مرکز درصورتی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیستند).

پس از انجام مصاحبه و تایید، ارسال نسخه ی پروپوزال به سایت پژوهشیار researches.mui.ac.ir

آیین نامه و شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری مربوط به طرح ها

فرایند بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی 

فرم متقاضیان انجام طرح تحقیقاتی در مرکز

لزوم ثبت آینده نگر (پیش از شروع اجرای پژوهش) کارآزمایی های بالینی در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران www.IRCT.ir

فرم های جدید پروپوزال                             پروپوزال طرح پژوهشی (RES)                             فرم ارایه گزارش پایانی طرح های پژوهشی

فرم خام پروپوزال                    

فرم ترجمان دانش                    

تمام فرم های مورد نیاز

روند اتمام طرح:

1- ارسال مقاله منتج از طرح (به صورتی که اولین آدرس وابستگی نویسنده مسئول مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد) به همراه فرم ترجمان دانش 

2- بررسی مقاله در جلسه شورای پژوهشی مرکز و محاسبه درصد پرداختی از هزینه طرح براساس دستورالعمل اجرایی معاونت پژوهشی

3- ارسال مستندات اتمام طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

4- پرداخت باقیمانده هزینه طرح براساس صورتجلسه معاونت پژوهشی دانشگاه

5- affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا" به آدرس زیر باشد.

 

وابستگي سازماني به زبان فارسي

وابستگي سازماني به زبان انگليسي

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی، دانشکده فن­آوریهای نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

Medical Image and Signal Processing Research Center, School of Advanced Technologies in Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

 

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120808