صاحب امتیاز:

مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصویر پزشکی

 مدیر مسئول:

دکتر علیرضا مهری دهنوی(گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

سردبیر:

دکتر حسین ربانی  (گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

شورای نویسندگان:

دکتر محمود سقایی(استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر حسین ربانی  (استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر مژگان مختاری (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر سعید صدری (دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان(

دکتر حسین سعیدی (دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان(

دکتر مجید محمد بیگی (استادیار دانشگاه اصفهان(

دکتر علیرضا مهری دهنوی(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

دکتر محمد حسن مرادی (دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

دکتر کیوان جباری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 دکتر علی معینی( دانشگاه هاروارد)

دکتر رضا نظافت( دانشگاه NIH)

دکتر زهرا کاظم موسوی ( دانشگاه مانیتوبا کانادا )

دکتر برایان لیتگو ( دانشگاه موناش استرالیا )

دکتر حمیدرضا سلیقه راد (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مدیر اجرایی    :

مهندس مرضیه گلاب بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120793