روند تصویب طرح

  1. ارسال به داور جهت کارشناسی طرح
  2. اخذ نظریات وی و انجام اصلاحات توسط مجری در صورت بیان ایرادات توسط داور
  3. ارسال به شورای پژوهشی جهت تصویب یا رد طرح
  4. عقد قرارداد با مجری در صورت تصویب طرح در شورا در مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
  5. ارسال پروپوزال مصوب به مدیریت پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری توسط مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی جهت دریافت کد طرح
  6. اعلام تصویب طرح به مجری

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120811