اتمام طرح

پس از اتمام طرح:

1- ارسال 2 نسخه گزارش نهایی صحافی شده طرح طبق فرمت مرکز به آدرس پستی و الکترونیکی مرکز. 

فرمت گزارش نهایی طرح    gozaresh nahae.doc

2- ارسال فایل WORD آن به آدرس الکترونیکی مرکز.

3- یک مقاله پذیرفته شده از طرح که در ISI ایندکس شده باشد و در ضمن affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا"به آدرس "Medical Image & Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran" باشد.

 

تذکر: چنانچه مقاله این طرح درISI ایندکس شده باشد، نیازی به ارسال گزارش پایان طرح نیست.

 

 

Website: https://misp.mui.ac.ir/                   MISP Linkedin

Email: misp@mui.ac.ir

Phone: 031-36691224    031-37923307    031-37923308

Address: Medical Image and Signal Processing Research Center, next to the sports complex of Farzanegan, Isfahan University of Medical Sciences, HezarJerib Ave., Isfahan, Iran

PO Box: 8174673461

 

  • Total Visitors: 120715