روند ارسال، تصویب و اتمام طرح

 

ثبت پروپوزال

ارسال یک نسخه تکمیل شده از فرم متقاضیان همکاری با مرکز تحقیقات به همراه رزومه به آدرس misp@mui.ac.ir

ارسال رزومه علمی مجری یا مجریان به آدرس الکترونیکی مرکز درصورتی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیستند).

پس از انجام مصاحبه و تایید، ارسال نسخه ی پروپوزال به سایت پژوهشیار researches.mui.ac.ir

 

فرایند بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی 

 

فرم متقاضیان انجام طرح تحقیقاتی در مرکز                   فرم خام پروپوزال                    فرم ترجمان دانش                    تمام فرم های مورد نیاز

 

روند اتمام طرح:

۱- ارسال مقاله منتج از طرح (به صورتی که اولین آدرس وابستگی نویسنده مسئول مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد) به همراه فرم ترجمان دانش 

۲- بررسی مقاله در جلسه شورای پژوهشی مرکز و محاسبه درصد پرداختی از هزینه طرح براساس دستورالعمل اجرایی معاونت پژوهشی

۳- ارسال مستندات اتمام طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

۴- پرداخت باقیمانده هزینه طرح براساس صورتجلسه معاونت پژوهشی دانشگاه

۵- affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا" به آدرس زیر باشد.

 

وابستگي سازماني به زبان فارسي

وابستگي سازماني به زبان انگليسي

مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی، دانشکده فن­آوریهای نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

Medical Image and Signal Processing Research Center, School of Advanced Technologies in Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.‎

 

 

وب سایت: https://misp.mui.ac.ir/‎

ایمیل:   misp@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۷-۰۳۱      ۳۷۹۲۳۳۰۸-۰۳۱      ۳۶۶۹۱۲۲۴-۰۳۱

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد دانشگاه علوم پزشکی - جنب مجموعه ورزشی فرزانگان - مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

  • Total Visitors: 24263