اتمام طرح

پس از اتمام طرح:

۱- ارسال ۲ نسخه گزارش نهایی صحافی شده طرح طبق فرمت مرکز به آدرس پستی و الکترونیکی مرکز. 

فرمت گزارش نهایی طرح    gozaresh nahae.doc

۲- ارسال فایل WORD آن به آدرس الکترونیکی مرکز.

۳- یک مقاله پذیرفته شده از طرح که در ISI ایندکس شده باشد و در ضمن affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا"به آدرس "Medical Image & Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran" باشد.

 

تذکر: چنانچه مقاله این طرح درISI ایندکس شده باشد، نیازی به ارسال گزارش پایان طرح نیست.