previous pauseresume next

برگزاری سمینار در دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

روز یکشنبه مورخ ۱۰ /۳ / ۹۴ سمینار مهندسی بافت در ریز تراشه های سیالی توسط آقای دکتر محمد آجودانیان دانش آموخته دکترای بیومکانیک از دانشگاه یاماگوچی ژاپن در دانشکده فن آوری های توین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد گردید.