previous pauseresume next

برگزاری جلسه شورای پژوهشی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این جلسه که به مدیریت آقای دکتر حسین ربانی(ریاست مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی) و با حضور آقایان دکتر سعید صدری و دکتر احسان یزدیان و دکتر احمدزاده و خانم دکتر مریم ذکری از دانشگاه صنعتی اصفهان،دکتر مهنام، دکتر محمد رضا مراتب و دکتر مجید محمد بیگی از دانشگاه اصفهان و آقایان دکتر محمود سقایی،دکتر اخلاقی،دکتر جباری،دکتر طالبی، دکترعلیرضا ورد، دکتر علی حکمت نیا از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مهندس محمدعلی الهیاری و مهندس علیرضا شیرانی و سرکار خانم ها دکتر مهناز اتحاد توکل،خانم تقوایی، خانم مهندس مرضیه گلاب بخش، از مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برگزار گردید پیرامون ۶ طرح تحقیقاتی بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه با انجام ۶ طرح موافقت قطعی اعلام گردید.