بیوانفورماتیک

دانلود بروشور

اطلاعات بیشتر

گروه پژوهشی بیوانفورماتیک به منظور پاسخگویی به نیازهای نرم افزاری محققین حوزه بیوتکنولوژی و ایمونولوژی با شرح وظایف زیر راه اندازی شده است:

ایجاد و توسعه مدلهای بیولوژیک

تحلیل رایانه ای داده های ژنوم های گیاهی و جانوری

تحلیل رایانه ای و برنامه ای داده های پروتئوم های گیاهی و جانوری

ایجاد ابزارها و زیرساختهای نرم افزاری در جهت اهداف پژوهشی مرکز

تولید نرم افزارهای کاربردی جهت ارائه به سایر محققین

 

selected publications: