روند ارسال، تصویب و اتمام طرح

 

ارسال یک نسخه تکمیل شده از پروپوزال خام مرکز با امضای مجری به آدرس  Misprc.ir 

ارسال رزومه علمی مجری یا مجریان به آدرس الکترونیکی مرکز درصورتی که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیستید).

پس از تایید، ارسال نسخه ی پروپوزال به سایت پژوهشیار researches.mui.ac.ir

 

فرایند بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی 

فرم خام پروپوزال

فرم ترجمان دانش

تمام فرم های مورد نیاز

 

روند اتمام طرح:

1- ارسال مقاله منتج از طرح (به صورتی که اولین آدرس وابستگی نویسنده مسئول مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد) به همراه فرم ترجمان دانش 

2- بررسی مقاله در جلسه شورای پژوهشی مرکز و محاسبه درصد پرداختی از هزینه طرح براساس دستورالعمل اجرایی معاونت پژوهشی

3- ارسال مستندات اتمام طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

4- پرداخت باقیمانده هزینه طرح براساس صورتجلسه معاونت پژوهشی دانشگاه

5- affiliation مجری طرح در مقاله دقیقا" به آدرس "Medical Image & Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran" باشد.

 

تفاهم نامه حقوقی انجام طرح تحقیقاتی( فرمت Word )

تفاهم نامه حقوقی انجام طرح تحقیقاتی( فرمت PDF )